Общи условия

ТРАНСФЕРИ ОТ ЛЕТИЩАТА В ПРАГА, sro

Това са Общите условия на ПРАГИ ЛЕТИЩИ TRANSFERS, sro,
със седалище на адрес Velvarská 1701/25, Прага 6, пощенски код: 160 00, регистрационен номер на фирма 27593622 .

Клиент, който използва услугите на PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, със седалище на адрес Velvarská 1701/25, Прага 6, пощенски код: 160 00, идентификационен номер: 27593622, напълно приема тези условия, като подписва поръчката или договора или поставя поръчка онлайн през сайта. Потвърждаването на поръчка декларира изрично съгласие с тези правила и условия, към които се отнася поръчката или договорът за доставка. Клиент, който не е съгласен с настоящите Общи условия, няма право да сключва договор с Компанията или да прави поръчка през уебсайта на Компанията.

Освен ако не е уговорено друго, всички транспортни услуги и посредничество на тези услуги се предоставят изключително от регистрирани таксиметрови автомобили без таксиметър съгласно Закон № 111/1994 Coll., Пътен транспорт, в съответствие с Раздел 21 (4) въз основа на предварително писмен договор, а за многоместни вагони с вместимост над девет души, включително водача, като случаен пътнически автомобилен превоз.

Настоящите Общи условия се обработват в съответствие със съответните разпоредби на Закон № 89/2012 Coll. на Гражданския кодекс.

Защитата на личните данни на клиентите на Дружеството се осъществява след изменение на Закон № 101/2000 Сб. относно защитата на личните данни и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

 1. Основни условия

1.1 Компанията – Компанията е превозвач или посредник при превоза на PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, със седалище на адрес Velvarská 25, Прага 6, пощенски код: 160 00, идентификационен номер: 27593622, който предоставя или организира транспорт и други услуги въз основа на тези бизнес условия за Клиента.

1.2 Клиентът – лице или фирма, която използва услугите на Дружеството въз основа на поръчка или договор, при спазване на настоящите бизнес условия.

1.3 Общи условия – условията, при които Дружеството предоставя своите транспортни или посреднически услуги на Клиента; задължително условие за ползване на услугите на Дружеството е изричното съгласие на Клиента по отношение на тези условия.

1.4 Услугата/Транспортът – действителният транспорт или посредничество на Транспорт, туристически услуги или други Клиентски услуги, извършени или опосредствани от Компанията.

1.5 Шофьорът – Шофьорът е служител на PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, или договорен шофьор, с който PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, организира транспортна услуга

1.6 Лични данни на Клиенти - лични данни, които във връзка с поръчката или изпълнението на дейността на Дружеството за Клиента, се съобщават от Клиента на Дружеството.

 1. Лични данни на клиенти и работа с тези данни

2.1 Компанията работи при предоставянето на своите Услуги на Клиенти с лични данни на клиенти, които Клиентите съобщават на Компанията с цел правилното осигуряване и прилагане на Услугата.

2.2. Съгласявайки се с тези условия, Клиентът дава на Дружеството изрично съгласие за обработка, обработка и съхранение на Лични и други данни, предоставени от Клиента или от упълномощеното от Клиента лице.

2.3 Компанията се съгласява с обработването на нейните Лични и други данни за неопределен период от време, но само с цел изпълнение на услугите на Дружеството, поръчани от Клиента (обслужване на пътници и багаж).

2.4 Компанията не е упълномощена да предоставя каквато и да е лична или друга информация, съобщена от Клиента на трети лица и е предмет на задължението за търговска тайна.

2.5 Клиентът се съгласява да използва неговите/нейните лични и други данни само при стриктно спазване на предвидените от закона условия за обработка на такива лични и други данни.

2.6 Компанията се задължава да обработва Лични и други Клиентски Данни само до степента, която е строго необходима и само до степента, в която Компанията се нуждае от такива Данни, за да изпълнява правилно своите дейности и да предоставя услугите си на Клиента.

2.7 Клиентът се съгласява, че ако не е съгласен с условията на Компанията за използване на неговите лични и други данни, той няма право да използва услугите на Компанията, за да отхвърли или да не ги използва.

2.8 Компанията се задължава да предоставя Лични и други Данни на Клиента, както в електронен вид, така и на хартиен носител. За тази цел Компанията е назначила отговорно лице, което да осигури правилното боравене с личната информация на Клиентите.

2.9 Защитата на личните и други данни на клиентите се осъществява от Дружеството в рамките на нейните вътрешни, правни и административни мерки, в частност, съгласно нейната собствена вътрешна директива за защита и обработка на лични данни на клиенти, и да не използва услугите на трети страни и компании, за да гарантира обработката на Лични и други Клиентски Данни.

2.10 Разпоредбите за защита на личните и други данни на клиентите се прилагат както за Клиента като физическо лице, така и за посредници, юридически лица и предприемачи, изпълняващи нареждания и прехвърляне на Лични данни на Клиентите на Дружеството с цел нареждане на своите услуги.

2.11 Компанията носи отговорност за вреди, причинени на Клиенти поради нарушаване на задълженията им при обработката на личните им данни. Условието за предявяване на щети от страна на Клиента обаче е своевременно подаване на жалба и жалба за неизпълнение на задължения от страна на Компанията. Оплакванията трябва да бъдат обосновани, с пълно и безусловно доказано нарушение на задълженията на Дружеството, а искът трябва да бъде признат от Дружеството.

 1. Гаранция за обезщетение; Отговорност за щети

3.1 Компанията носи отговорност пред Клиента за всякакви щети или неудобства в случай, че Компанията или нейният служител пряко или косвено причинят щетите. В случай на посредничество при превоза на Клиента от друг превозвач, превозвачът носи отговорност за причинените от него щети при извършване на превоза и Клиентът приема услугата за превоз, като се качва на превозното си средство.

3.2. Клиентът взема предвид, че няма претенции за отговорност в следните случаи:

 • Имаше закъснение по време на Транспорта, независимо дали първоначално по време на пристигането на Клиента, или в самия ход на транспорта, поради непреодолима сила. Непреодолима сила се определя като намеса на природно бедствие, метеорологични условия, метеорологични условия, автомобилна катастрофа, която не е причинена от водач на Компанията или водач на посредник превозвач, задръствания по пътищата, причинени от ремонт на пътя или други комуникации, или забавяне, причинено от правителство или административна намеса – полицейски служители и др.
 • Възникнала е закъснение на Транспорта поради Клиента или друга поръчваща страна (туристически агент, хотел, туроператор и др.), например поради непристигане в уговореното време на уговореното място.
 • Нанесени са вреди на имуществото на Клиента или на неговото здраве в резултат на пътнотранспортно произшествие, причинено не от водач на Дружеството или водач на посредник превозвач, а от друг водач, животно или лице.
 • Нанесени са вреди на имуществото на Клиента или на неговото здраве или живот поради всяка маневра, която водачът е бил принуден да предприеме по време на транспорта, за да предотврати по-големи щети или последици, като например необходимостта от внезапно спиране поради ситуацията на пътя, резки заобикаляния и плъзгане, когато, освен ако не е доказано друго, такава маневра се счита за необходима, например за избягване на сблъсък с животно, човек или друго превозно средство на пътя и др.
 • Нанесена е повреда поради невежество на Клиента или друга поръчваща страна (например забравяне да постави багажа в багажника или забравяне да го разтоварите, загуба на дребни предмети или пари в брой по време на превоз и др.).

3.3 В случай, че е имало щети, причинени на Клиента поради вземане в различно време от времето, посочено в поръчката, Клиентът има право на договорна неустойка, която представлява фиксирана компенсация до максимум 2000 CZK . Причинената щета обаче трябва да бъде доказуема и обоснована от Клиента, който трябва да подаде жалба в съответствие с настоящите Условия.

3.4 С използването на транспорта на Компанията или чрез използване на услуги за транспортно посредничество, Клиентът изрично декларира, че намира размера на договорна глоба до 2 000 CZK като фиксирано обезщетение за щети, причинени от или във връзка с транспорта, за да бъде напълно достатъчна и се съгласява с тази сума. В случай на несъгласие, Клиентът няма право да използва услугите на Компанията и Компанията е длъжна да откаже предоставянето на такива услуги.

3.5 Ако Клиентът възнамерява да претендира за щети, надвишаващи размера на договорната неустойка от 2 000 CZK, тогава той/тя е длъжен да се застрахова в случай на щета. Това задължение за застраховка срещу щети в случай на нараняване е изпълнено от Клиента на базата на качване на борда и Клиентът поема пълната отговорност за изпълнението на това задължение.

 1. Определяне на времето за започване на превоза

4.1 Въпреки това, Клиентът или друга поръчваща страна изрично потвърждават, че са длъжни да договорят часа на заминаване на Клиента, т.е. часа на пристигане на превоза доста предварително (например преди заминаването, започването на друг полет, и т.н.), включително компенсиране от най-малко 30 минути, за да се предотвратят закъснения на превозвача поради непреодолима сила, лош трафик или пътни усложнения (аварии, задръствания и други ограничения на движението).

4.2 Ако Клиентът или друго поръчващо лице не спазва посочените в поръчката по-горе ограничения и времеви резерви при определяне на часа за качване на борда и следователно са им причинени вреди поради това, те нямат право на обезщетение за такива щети. от Компанията.

 1. Методи за поръчка

5.1 Предоставяме всички услуги въз основа на поръчки от Клиента или друга страна по поръчка (хотел, туристическа агенция, екскурзионист и др.). Поръчките могат да бъдат направени онлайн чрез нашия уебсайт, по електронна поща, по телефона или чрез SMS. Договорът, въз основа на който се осъществява предоставянето на услуги на Клиента, възниква въз основа на обвързващо потвърждение на поръчката. Обвързващото потвърждение е потвърждение чрез SMS за телефонна и SMS поръчка и потвърждение по имейл за поръчки, създадени през уеб страницата и по имейл. Потвърждението за получаване на поръчка в системата не се счита за обвързващо, освен ако не е потвърдено от Компанията, като в същото време Клиентът е уведомен, че услугите на Компанията могат да се използват само при настоящите Бизнес условия.

5.2 Поръчка, потвърдена от Компанията (или част от нея), се счита за обвързваща и за двете страни, освен ако условията на договора, договорени в момента на потвърждението, не са нарушени. По-специално съдържанието на поръчката (точни спецификации на транспорта и броя на превозените лица), цената на транспорта, начинът на плащане, съгласието с бизнес условията – по-специално с максималния размер на договорната неустойка и ограничаването на отговорността на Дружеството за причинените вреди и срока на реализация.

 1. Начини на плащане

6.1 В брой При плащане на превод или друга услуга в брой, шофьорът или представителят на Компанията приема само чешки крони (CZK) и валути, които не са задължителни по време на процеса на резервация, т.е. британски лири (GBP), евро (EUR), САЩ долара (USD) и други. Плащанията в брой в чуждестранна валута се базират на текущия обменен курс на чешката крона в деня на получаване, определен от Компанията, а не на курса, който е бил актуален в деня на резервацията.

6.2 С кредитна карта Ако Клиентът плаща с дебитна или кредитна карта онлайн, е възможно да се извършват плащания в следните валути – CZK, EUR, GBP и USD. Ако Клиентът плати директно на водача или представител на Компанията, е възможно да се извърши плащане само в CZK и само с карти, чиито лога са показани на уебсайта на Компанията. Ако Клиентът плати онлайн предварително, водачът или представител на Компанията се информира за плащането; не е необходимо да отпечатвате разписка за плащане.

6.3 Банков превод Плащането чрез банков превод (чрез фактура) е възможно само при поискване или когато Компанията е разрешила тази опция за плащане изключително за конкретния Клиент. Компанията може да изиска плащане на аванс преди изпълнението на поръчката, в противен случай има право да анулира поръчката. Фактурите могат да се издават само в следните валути – CZK, EUR, USD или GBP. За фактури, издадени на чуждестранни клиенти, при които транспортната цена е по-малка от 5 000 CZK, Компанията има право да начисли такса за обработка от 200 CZK за получаване на плащане в чужбина.

6.4 PayPal Плащането чрез банков превод (чрез фактура) е възможно само при поискване или когато Компанията е разрешила тази опция за плащане изключително за конкретния Клиент. Компанията може да изиска плащане на аванс преди изпълнението на поръчката, в противен случай има право да анулира поръчката. Фактурите могат да се издават само в следните валути – CZK, EUR, USD или GBP. За фактури, издадени на чуждестранни клиенти, при които транспортната цена е по-малка от 5 000 CZK, Компанията има право да начисли такса за обработка от 200 CZK за получаване на плащане в чужбина.

 1. фактура; Разписка за плащане (авансово)

За плащания, извършени директно на водача (с кредитна карта или в брой), водачът издава разписка в деня на получаване на Клиента (обикновено опростен данъчен документ). При плащания, извършени онлайн през сайта на Компанията, на Клиента ще бъде изпратена разписка за поръчаната услуга. Окончателната данъчна фактура за онлайн депозита се издава от Компанията при поискване. Ако Клиентът плати фактура (банков превод), фактурата се издава от Дружеството и в цената е включен ДДС. Ако документът е издаден директно от договорния водач, данъчният документ може или не може да включва ДДС, в зависимост от това дали водачът е регистриран платец на ДДС или не. Всички посочени цени са крайни и включват ДДС.

 1. Начин на плащане за връщане

Ако резервацията включва двупосочно пътуване или по-голям брой пътувания, Клиентът може да заплати общата сума или наведнъж, или да заплати за всяко пътуване поотделно. Шофьорът ще издаде касова бележка/ваучер на Клиента, в която се посочва точната платена сума. Ако и двете пътувания са платени, Клиентът ще предостави на водача обратна разписка/ваучер при обратното пътуване.

 1. Авансови плащания

За поръчки, при които място за получаване е извън Прага, Компанията може да поиска депозит за заплащане на избраните лимузини (напр. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), пътувания и поръчки за по-големи групи най-малко 24 часа преди определеното време за вземане. В такива случаи от фирмата на Клиента ще се изисква да отчете депозита и възможния начин на плащане. Ако необходимият депозит не бъде платен, Компанията има право да анулира поръчката без възстановяване на сумата.

 1. Промяна на условията за резервация и анулация

10.1 Обичаен транспорт (трансфери) Ако Клиент желае да промени или анулира своята резервация по някаква причина, той може да направи това чрез уебсайта на Компанията – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , по имейл или по телефона преди да напусне – най-малко два часа преди часа на получаване. Ако Клиентът вече е платил пикапа и е отменил пътуването в необходимото време, Компанията ще му върне парите или услугата няма да бъде фактурирана. Ако Клиентът не се откаже своевременно от услугата, предплатеният аванс или сумата за извършване на транспорта се счита за сумата на договорната неустойка, която компенсира на Дружеството щетите, причинени от късното анулиране.

10.2 Транспорт с пункт за получаване извън Прага Промените и анулирането на трансфери, които имат определено място за вземане извън Прага, са предмет на различни условия за анулиране. Анулации трябва да бъдат направени най-малко 24 часа преди планирания час за получаване, в противен случай Компанията ще начисли 100% такса за анулиране като фиксирана компенсация под формата на договорна неустойка, платена от Клиента. Причината за прилагане на 100% отказ (договорна неустойка) е покриване на всички разходи по поръчания и неизпратен транспорт от Дружеството.

10.3 Лимузини Промените и анулирането на лимузини (като Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) са предмет на различни условия за анулиране от нормалните трансфери. Анулации трябва да бъдат направени най-малко 24 часа преди планираното време за получаване, в противен случай Компанията ще начисли 100% такса за анулиране. Причината за прилагане на 100% такса за анулиране е покриване на всички разходи по поръчания и неконтролиран Транспорт от Компанията. В случай, че полетът ви е значително закъснял (повече от 20 минути), може да не успеем да предоставим резервирана услуга. При такива обстоятелства ние се опитваме да намерим възможно най-доброто решение и ще предложим или пълно възстановяване на сумата, или опция за промяна на резервацията за по-късен момент, или алтернативно превозно средство. Тези ситуации са напълно изключени от нашата схема за обезщетение.

10.4 Екскурзии, обиколки и други услуги Анулации трябва да бъдат направени най-малко два часа преди планираното пътуване, в противен случай Компанията ще начисли 100% такса за анулиране (договорна неустойка, като фиксирана компенсация за късно отмяна). За по-големи групи или резервации, при които се изисква депозит, анулирането трябва да се направи най-малко 24 часа преди началото, в противен случай Компанията ще начисли 100% такса за анулиране като фиксирана компенсация под формата на договорна неустойка, платена от Клиента . Причината за 100% такса за анулиране е покриване на всички разходи по вече поръчаната и неназначена услуга от името на Дружеството.

 1. Възстановявания

Ако Клиентът се откаже от предплатена онлайн услуга и има право на възстановяване, парите автоматично ще бъдат върнати на картата (или сметката), която е използвана за плащане на поръчката. Периодът за възстановяване по подразбиране е 180 дни от датата на транзакцията. Когато Клиентът поиска възстановяване на сумата след 180 дни, може да има допълнителни такси за покриване на различни методи за възстановяване (напр. такси по пощата, банков превод или PayPal). В противен случай всички искове за възстановяване на средства трябва да бъдат подадени в рамките на 30 дни в писмена форма или по електронна поща на адреса или имейл адреса на Компанията. След изтичане на този срок Клиентът вече няма претенции за възстановяване (компенсация).

 1. Обезщетение, максимална договорна неустойка

Претенции за обезщетение трябва да се подават в срок от 30 дни в писмен вид или по електронна поща, на адреса или имейл адреса на Дружеството. След изтичане на този срок Клиентът вече няма право да иска обезщетение или свързано с него иск за вреди, по отношение на прилагането на договорната неустойка. Всяка жалба на Клиента обаче ще бъде надлежно разследвана. Обезщетението за щети/неудобство е ограничено до максимална сума, равна на транспортната цена на резервация, но не повече от 2 000 CZK – максимална договорна неустойка. Щетите са напълно освободени в случаите, когато по логистични причини е предоставен заместващ вагон от същия тип или същия вагон в друг цвят и ситуацията, при която повредата настъпва поради събития, на които доставчикът на услуги не може да повлияе, като природни бедствия. Претенции за обезщетение в случай, че полетът ви е значително закъснял (повече от 20 минути) също са напълно изключени от нашата схема за обезщетение.

 1. Рекламации и прилагане на договорната неустойка

13.1 В случай на проблеми, Клиентът трябва да следва тази процедура за разглеждане на жалби. Ако клиент желае да иска обезщетение, той трябва незабавно да информира Компанията за проблема. Ако Клиентът не може да намери своя шофьор или има друг проблем с конкретна поръчана услуга, той незабавно се свързва с Компанията по телефона. Ако проблемът не бъде разрешен незабавно или в необходимата степен, Клиентът ще съобщи този факт на Компанията по имейл или писмено и ще даде подробности за оплакването. След това жалбата ще бъде разследвана възможно най-скоро, обикновено в рамките на няколко дни.

13.2 Всички необходими контакти по отношение на Компанията за целите на подаване на рекламация или искане на договорна неустойка/компенсация се намират от Клиента в поръчката или договора за превоз, или тези контакти ще бъдат намерени на видимо място в автомобила, или контактът ще бъде осигурен от съответния водач на автомобила, до който се транспортира Клиентът.

13.3 В случай на нарушение на задълженията на Компанията по отношение на обработката, съхранението или използването на нейните лични данни, Клиентът има право на жалба срещу поведението на Компанията по този въпрос. Жалбата ще бъде изпратена от Клиента на адреса или имейл адреса на Компанията, която ще разгледа жалбата на Клиента, ще проучи и предприеме необходимите действия както по отношение на жалбоподателя, така и по отношение на други Клиенти.

 1. Задължения на Клиента

14.1 Клиентът е длъжен да се държи по време на превоза в съответствие с инструкциите на водача и по-специално да спазва правилата за безопасност на валидния превоз. Клиентът потвърждава, че е бил уведомен за всички обстоятелства, включително правилата за безопасност, преди транспортирането. Клиентът също така се задължава да не поврежда по никакъв начин превозвача и превозното средство, да запазва чистотата му, да не поврежда имуществото на други превозвани лица и да не създава проблеми по никакъв начин по време на транспорта. В случай на нарушаване на тези задължения, Клиентът е наясно с отговорността за щетите, причинени от Дружеството или поръчания Превозвач или трети лица от техните действия.

14.2 Клиентът също е длъжен да се качи на превозното средство в уговорения час на пристигане, освен когато установи, че не може да се качи в него по уважителна причина (посочена по-горе).

 1. Валидност на тези Общи условия

Настоящите Общи условия са валидни за неопределен период от 30 септември 2017 г. В случай на промени в настоящите Общи условия, които са запазени от Компанията, Клиентът се счита за обвързан от Общите условия във версията, валидна към момента на подписване на договора или валидната поръчка е изпратена или направена .